Skip to content
本章目录

【浏览器缓存实例方法 —— clearFun】

功能: 一个可以批量清除的浏览器缓存(localStoragesessionStorageCookie)的实例方法,该方法无返回值.

参数:

  • options:{prefix:'pre',...}

1-创建缓存实例

js
  import { newStorage } from 'tj-jstools'
  const Instance = newStorage('cookie',{prefix:'',...})
  // or
  const Instance = newStorage('local',{prefix:'',...})
  // or
  const Instance = newStorage('session',{prefix:'',...})
1
2
3
4
5
6

2-设置缓存测试值

json
 "key": "test",
 "tj.key1":"test prefix",
 "tj@key2": "test linkSign",
 "tj@key3@tool": "test suffix"
1
2
3
4

3-具体使用

这里假设实例的配置属性全是初始值,未被更改。该方法与allKey方法使用方法一致。

3.1-简单使用

ts
Instance.clearFun() // 默认清除所有缓存
Instance.allKey()
// []
1
2
3

3.2-清除特定前缀key对应的缓存

ts
Instance.clearFun({prefix:'tj'})
Instance.allKey()
// ['key']
1
2
3

3.3-清除特定连接符号key对应的缓存

ts
Instance.clearFun({prefix:'tj',linkSign:'@'})
Instance.allKey()
// ['key','tj.key1']

Instance.clearFun({linkSign:'@'})
Instance.allKey()
// ['key','tj.key1']

Instance.clearFun({linkSign:'.'})
Instance.allKey()
// ['key','tj@key2','tj@key3@tool']
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

WARNING

对于clearFun方法来说,连接符号不需要依赖前缀或者后缀,它在此方法中可以独立配置且有效

3.4-清除特定后缀key对应的缓存

ts
Instance.clearFun({linkSign:'@',suffix:'tool'})
Instance.allKey()
// ['key','tj.key1','tj@key2']
1
2
3

我们可以通过配置参数来实现各种各样的筛选功能。

DANGER

对于clearFun方法来说,初始化配置的属性对它无效,所以如果你要清除特定的key值缓存,请在该方法中单独配置属性,否则将清除所有该类别的缓存key值。

Released under the MIT License.